Phát hiện tên trình duyệt bằng javascript

Đăng vào ngày 0.

var is_chrome = navigator.userAgent.indexOf(‘Chrome’) > -1; var is_explorer = navigator.userAgent.indexOf(‘MSIE’) > -1; var is_firefox = navigator.userAgent.indexOf(‘Firefox’) > -1; var is_safari = navigator.userAgent.indexOf(“Safari”) > -1; var is_opera = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf(“op”) > -1; if ((is_chrome)&&(is_safari)) {is_safari=false;} if ((is_chrome)&&(is_opera)) {is_chrome=false;}