Phát hiện tên trình duyệt bằng javascript

84
0
var is_chrome = navigator.userAgent.indexOf('Chrome') > -1;
 var is_explorer = navigator.userAgent.indexOf('MSIE') > -1;
 var is_firefox = navigator.userAgent.indexOf('Firefox') > -1;
 var is_safari = navigator.userAgent.indexOf("Safari") > -1;
 var is_opera = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("op") > -1;
 if ((is_chrome)&&(is_safari)) {is_safari=false;}
 if ((is_chrome)&&(is_opera)) {is_chrome=false;}