Review

Smarthome

Điện tử

Tin Học

Web

Đăng vào ngày

Thêm bản ghi txt v=spf1 ip4:1.1.1.1 include:spfa.protection.outlook.com -all Sửa 1.1.1.1 thành IP của server. Mã hóa TLS cho thư Với nginx thêm dòng này ssl_client_certificate /etc/nginx/certs/cloudflare.crt; ssl_verify_client on;     Related posts: Các plugin miễn phí cần thiết cho wordpress Thay đổi nút Place Order trong WooCommerce Hướng dẫn tự động backup WordPress lên Google … Đọc tiếp “Sửa lỗi email gửi từ website bị đánh dấu spam”