Serial Monitor Arduino

Đăng vào ngày 3.

Giới thiệu Serial Monitor là thành phần của arduino IDE, giúp bo mạch và máy tính có thể gửi và nhận dữ liệu với nhay qua giao tiếp USB. Để mở màn hình Serial Monitor, chúng ta chọn Tool > Serial Monitor Hello World Để giao tiếp với máy tính, chúng ta cần phải thiết … Đọc tiếp “Serial Monitor Arduino”

Arduino IDE là gì

Đăng vào ngày 0.

Arduino IDE Arduino IDE Arduino Integrated Development Environment) là một trình soạn thảo văn bản, giúp bạn viết code để nạp vào bo mạch arduino. Một trương trình viết bởi Arduino IDE được gọi là sketch, sketch được lưu dưới định dạng .ino. Viết sketch Verify Kiểm tra lỗi và biên dịch code Upload Dịch … Đọc tiếp “Arduino IDE là gì”