Sửa lỗi email gửi từ website bị đánh dấu spam

91
0

Thêm bản ghi txt

v=spf1 ip4:1.1.1.1 include:spfa.protection.outlook.com -all

Sửa 1.1.1.1 thành IP của server.

Mã hóa TLS cho thư

Với nginx

thêm dòng này

ssl_client_certificate /etc/nginx/certs/cloudflare.crt;
ssl_verify_client on;