Serial Monitor Arduino

102
5

Giới thiệu

Serial Monitor là thành phần của arduino IDE, giúp bo mạch và máy tính có thể gửi và nhận dữ liệu với nhay qua giao tiếp USB.
Để mở màn hình Serial Monitor, chúng ta chọn Tool > Serial Monitor
serial-monitor-arduino

Hello World

Để giao tiếp với máy tính, chúng ta cần phải thiết lập tốc độ kết nối qua cổng usb bằng hàm Serial.begin()
Sau đó dùng hàm Serial.print() để hiện thị nội dung ra màn hình Serial Monitor.

/*
	http://YKH.io
*/
void setup()
{
	Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
	Serial.print("Hello world\n");
	delay(1000);
}

Kết quả:
seriall-monitor-helloworld

Bật / tắt LED qua Serial Monitor.

ở ví dụ này, chúng ta sẽ thử gửi lệnh on và off qua Serial Monitor để bật và tắt LED.
Trong trong phần này mình sẽ sử dụng hàm Serial.readStringUntil('\n') để lấy text gửi từ máy tính.

String text;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {}
  Serial.println("bam on de bat led / off de tat led");
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, LOW);
}

void loop()
{
	if (Serial.available() > 0){
		text = Serial.readStringUntil('\n');
		text.trim();
		if(text == "on") digitalWrite(13,HIGH);
		if(text == "off") digitalWrite(13,LOW);
	}
 
}
Chú ý: phải dùng hàm trim() để loại bỏ khoảng trống thừa trước khi so sánh.