Sửa lỗi email gửi từ website bị đánh dấu spam

Đăng vào ngày 0.

Thêm bản ghi txt v=spf1 ip4:1.1.1.1 include:spfa.protection.outlook.com -all Sửa 1.1.1.1 thành IP của server. Mã hóa TLS cho thư Với nginx thêm dòng này ssl_client_certificate /etc/nginx/certs/cloudflare.crt; ssl_verify_client on;